Pełnosprawność wspólnoty: Szacunek

Stowarzyszenie Akademia Kulice wyznaczyło sobie jako jedno z zadań prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz rozwoju i integracji wspólnot oraz społeczności lokalnych. Jednym z kierunków działań stowarzyszenia jest także współpraca polsko-ukraińska. Naturalnym wydawało się połączenie tych dwóch celów, poprzez zorganizowanie wymiany młodzieży, dofinansowane ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie, zakładał wolontariackie działania młodzieży z obu krajów. Początkowym pomysłem była praca na rzecz osób niepełnosprawnych, ale  ostatecznie zdecydowaliśmy się skierować w stronę wolontariatu na rzecz trudnej młodzieży. Tytuł projektu „Pełnosprawność wspólnoty” zyskał podtytuł „Szacunek”, który miał doprecyzować planowane działania i cel jaki przyświecał uczestnikom wymiany. Wspólnota, czyli według słownikowej definicji, grupa charakteryzująca się wspólnymi cechami może jednocześnie wieloma cechami się różnić. Grupa młodzieży może stanowić wspólnotę ze względu na wiek i zainteresowania, a jednocześnie różnić się pochodzeniem etnicznym czy społecznym.

Celem projektu była wymiana młodzieży zainteresowanej wolontariatem oraz przygotowanie grupy do animacji grupy młodzieży tzw. trudnej. Studenci oraz młodzież szkolna spędzili tydzień w Ośrodku Konferencyjno-Edukacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach, gdzie najpierw zostali przygotowani do pracy wolontariackiej, a następnie zaplanowali i zrealizowali plan animacji grupy młodzieży, podopiecznych Fundacji „Akcja Serducho”, chcąc pokazać i nauczyć ich szacunku do siebie, otaczających miejsc i ludzi, bez względu na przynależność i cechy różnicujące.

Pierwszym etapem przygotowań były warsztaty dotyczące komunikacji niewerbalnej oraz animacji. W trakcie kolejnych dni grupa, pokonując różne bariery (np. językową) wspólnie przygotowała plan zajęć dla młodzieży, która odwiedziła ich w weekend. Wszystkiej zajęcia w sobotę i niedzielę była zaplanowane, przygotowane i przeprowadzone przez uczestników naszej wymiany, którzy wybrali spośród siebie liderów i prowadzących kolejne bloki tematyczne. Każda osoba była zaangażowana w prace – oprócz planowania, przeprowadzono testy różnych zabaw, część grupy oddelegowano do opieki nad grupami w trakcie wykonywania zadań, inni odpowiadali za przygotowywanie kolejnych etapów. Po wyjeździe podopiecznych, uczestnicy projektu chętnie wzięli udział w ewaluacji, pisząc listy do siebie, które pozwolą im za jakiś czas wrócić i przypomnieć emocje z tych dni, a następnie w ewaluacji ogólnej, przeprowadzonej na potrzeby redakcji niniejszego podręcznika.

Uczestnicy wymiany byli bardzo zaangażowani w realizację projektu. Oprócz cech wymienianych w podręczniku jako niezbędne u wolontariuszy, mieli także mnóstwo inicjatywy, zapału do pracy i energii, która pozwoliła ten projekt zrealizować. Większość uczestników to studenci uniwersytetów w Szczecinie i Niżynie, ale towarzyszyli nam także licealiści oraz młodzież nieco starsza, aktywna już zawodowo. Niejednorodność grupy pozwoliła na lepszą realizację podjętych działań, poprzez uwzględnienie perspektyw różnych generacji. Początkowa obawa, przerodziła się w zaletę projektu.

„Podręcznik dobrych praktyk w pracy z trudną młodzieżą. Nauka szacunku” przedstawia efekty projektu „Pełnosprawność wspólnoty”. Po zakończonych działaniach, młodzi ludzie, którzy spełnili się w roli wolontariuszy, przyjrzeli się (czasami także krytycznym okiem!) zrealizowanym pomysłom i wyciągnęli z nich wnioski na przyszłość.  Podręcznik skierowany jest do wszystkich osób, zainteresowanych wolontariatem, organizacją wymian czy szukających pomysłów na pokazanie trudnej młodzieży czym jest szacunek. Mamy nadzieję, że doświadczenia płynące z naszego projektu, pozwolą zrealizować więcej takich działań oraz podsuną kilka pomysłów na interesujące młodzież działania.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz pomocy ze strony partnerów. Uniwersytet Szczeciński wsparł projekt przede wszystkim kadrowo, angażując  w realizację pracowników Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego w Kulicach. Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina wspomógł poszukiwania partnera projektu, a jego pracownicy okazali się nieocenionym wsparciem, dzieląc się swoimi doświadczeniami z lat ubiegłych. Fundacja „Akcja Serducho” nie tylko zaangażowała w projekt swoich podopiecznych, ale także kadrę fundacji, która  czuwała nad merytorycznym aspektem pracy pedagogicznej. Na szczególne podziękowania zasłużyła Viktoriia Kucheruk, która pełniła rolę tłumaczki w naszym projekcie. Ze swojego zadania wywiązała się nadzwyczajnie, angażując się w zadania na każdym etapie projektu, nie ograniczając się do tłumaczenia, a także do wyjaśniania różnic kulturowych. Zespół, który nad projektem pracował i wniósł do niego swój wkład był dużo większy. Nie sposób wymienić wszystkich dobrych ludzi spotkanych na naszej drodze, ale z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do realizacji tego przedsięwzięcia.

Асоціація Академія Куліце визначила одним із своїх завдань проведення наукової та культурної діяльності для розвитку та інтеграції спільнот та локальних громад. Одним із напрямків діяльності Асоціації також є польсько-українська співпраця.

Природнім здавалося об‘єднати ці два цілі, завдяки організації обміну молоді, дофінансованого з коштів Польсько-Української Ради Обміну Молоді. Проект реалізований Асоціацією, передбачав волонтерську діяльність молоді з обох країн. Початковою ідеєю була праця для осіб з інвалідністю, але остаточним було рішення скерувати волонтерство для трудної молоді.

Назва проекту «Повноцінність суспільства» отримав підтему «Повага», яка мала сконкретизувати заплановану діяльність і ціль, який був поставлений перед учасниками обміну. Суспільство, тобто відповідно до словникового терміну, група, що характеризується спільними рисами, а також одночасно має відмінності. Група молоді може бути спільнотою з огляду на вік і зацікавлення, але одночасно відрізнятися етнічним чи соціальним походженням. Метою проекту два обмін молоддю зацікавленою волонтерством, а також приготування групи до анімації групи так званої складної молоді. Студенти та шкільна молодь провели тиждень в Конференційно-освітньому центрі Щецінського університету в Куліцах, де насамперед відбули приготування до волонтерської роботи, а потім запланували та зреалізували план анімації для групи молоді, підопічних Фонду «Акція Сердухо», бажаючи показати та навчити їх поваги до себе та оточення, без огляду на належність та відмінності.

Першим етапом приготувань були заняття з невербального спілкування та анімації. В наступних днях група, долаючи різні бар’єри (нп.мовні) спільно приготувала план занять для молоді, яка відвідала їх на вихідні. Всі заняття в суботу та неділю були заплановані, приготовані і проведені учасниками нашого обміну, які вибрали собі лідерів і ведучих наступні тематичні блоки. Кожна особа була залучена в працю – окрім планування, проведено тестування різних ігор, частина групи була відповідальною за опіку над групами під час виконання завдань, інші за приготування наступних етапів. Після від’їзду підопічних, учасники проекту охочо взяли участь в оцінюванні, пишучи листи до самих себе, котрі дозволять через деякий час повернутися і пригадати емоції з тих днів, а потім в загальному підсумку, що сприяла редагуванню даного посібника.

Учасники обміну з охотою були залучені до реалізації проекту. Окрім рис, вказаних у посібнику як необхідних для волонтерів, мали різноманітні ініціативи, запал до праці та енергію, що дозволили зреалізувати проект. Більшість учасників – це студенти з університетів Щеціна та Ніжина, але були також ліцеалісти та старша молодь, яка вже працює. Неоднорідність групи дозволила на кращу реалізацію запланованих дій, завдяки різниць поглядів з вікової переспективи.

Початковий страх перетворився на перевагу проекту. Даний «Посібник добрий практик у праці зі складною молоддю. Наука поваги» презентує ефекти проекту «Повноцінність суспільства». Після закінчення завдань молоді люди, які реалізували себе як волонтери, переглянули (також критично!) зреалізовані ідеї і зробили висновки на майбутнє. Посібник скерований для всіх, хто зацікавлений волонтерством, організацією обмінів чи в пошуку ідей, щоб показати складній молоді, чим є повага. Сподіваємося, що досвід, який ми отримали з нашого проекту, дозволить зреалізувати більше таких заходів та принесе кілька цікавих ідей для молоді.

Реалізація проекту була можливою завдяки дофінансування з Польсько-Української Ради Обміну Молоддю з дотації Міністерства Національної Освіти та допомоги партнерів. Університет Щецінський підтримав проект в першу чергу з точки зору персоналу, який залучив працівників Конференційно-наукового центру в Куліцах. Конвент Самоврядної Співпраці Польща-Україна допоміг у пошуку партнера проекту, а його працівники виявили незамінну підтримку, ділячись своїм багатолітнім досвідом. Фонд «Акція Сердухо» не тільки залучила до проекту своїх підопічних, а також працівників фонду, які керували мериторичним аспектом педагогічної праці. Особливу подяку заслуговує Вікторія Кучерук, яка була перекладачем в нашому проекті. Вона виконала своє завдання бездоганно, беручи участь у кожному етапі проекту, не обмежуючись лише перекладами, а також пояснюючи культурні відмінності. Команда, що працювала над проектом внесла до нього свій вклад. Неможливо вказати всіх добрих людей, які зустрілися на нашій дорозі, але тут би хотіла сердечно подякувати всім, хто доклав свою цеглинку до реалізації цього заходу.

Podręcznik dobrych praktyk PDF PL

Podręcznik dobrych praktyk pdf UKR