MISJA

Uniwersytet Szczeciński jako humanistyczna uczelnia wyższa prowadzi nie tylko interdyscyplinarną działalność naukową, ale także dba o praktyczne wykorzystanie wyników prowadzonych badań. Dzięki takim działaniom uczelnia chce odpowiadać na potrzeby mieszkańców, stając się pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego i obywatelskiego oraz brać aktywny udział w procesie szeroko pojętej edukacji w regionie.

Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach jest miejscem spotkań społeczności akademickiej z mieszkańcami regionu. Stawiamy przede wszystkim na cztery podstawowe szeroko pojęte obszary działalności:

* rozwój regionalny, w tym zwłaszcza terenów wiejskich;

* współpraca regionów przygranicznych w Europie;

* umacnianie społeczeństwa obywatelskiego;

* problemy migracji w perspektywie współczesnej i historycznej.

Ośrodek mieści się we wnętrzach zabytkowego dworu Bismarcków, przekazanego w 2002 roku Uniwersytetowi Szczecińskiemu. Nawiązując do tradycji spotkań organizowanych tu przez Akademię Europejską Kulice-Kültz jednym z priorytetów działalności Ośrodka będzie podejmowanie zagadnień pomorsko-polsko-niemieckich zarówno w nauce, jak i w życiu społecznym.

3
uczestnicy 2
2