MISJA

Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) w Kulicach jest jednostką badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu Szczecińskiego. Uniwersytet Szczeciński prowadzi nie tylko wielodyscyplinarną działalność naukową, ale także dba o praktyczne wykorzystanie wyników prowadzonych badań. Dzięki takim działaniom uczelnia chce odpowiadać na potrzeby mieszkańców, stając się pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego i obywatelskiego oraz brać aktywny udział w procesie szeroko pojętej edukacji w regionie.

MOBI ma zostać rozpoznawalną marką Uniwersytetu Szczecińskiego w działaniach umiędzynarodowienia uczelni. Głównym zakresem aktywności MOBI będzie współpraca naukowa na pograniczu polsko-niemieckim oraz w szerszym kontekście międzynarodowym, szczególnie w regionie Bałtyku.

Celem Ośrodka jest prowadzenie edukacji społecznej oraz wymiana naukowa i transfer wiedzy w czterech obszarach:

  • rozwój regionalny
  • współpraca regionów przygranicznych
  • umacnianie społeczeństwa obywatelskiego
  • problemy migracji w perspektywie współczesnej i historycznej.
IMG_20210928_141107
uczestnicy 2
2