94
img2.1
_DSC8688  K15

Zapraszamy na II konferencję „Małe ojczyzny Pomorza Zachodniego”: Zachodniopomorskie kroniki i ich twórcy
– źródła do historii regionu po 1945 r., 26-27 kwietnia 2018 r.

Od lat w wielu miejscowościach naszego regionu  pisane są kroniki miast. W części są one kontynuacją tradycji pisania kronik z przed 1939 roku. Ciekawym przykładem takich prac są kroniki szkolne i zakładowe oraz poszczególnych instytucji i organizacji. Wszystkie one gromadzą wiedzę o wydarzeniach i społecznościach lokalnych, nie zawsze występującą w źródłach urzędowych. Kroniki często są zaopatrzone w materiały źródłowe i w dokumentację fotograficzną. Mimo wielu walorów takich zapisów kronikarskich profesjonalni badacze jedynie incydentalnie sięgają do tej kategorii źródeł.

Konferencja Zachodniopomorskie kroniki i ich twórcy – źródła do historii regionu po 1945 r. poświęcona będzie dyskusji nad kronikami  i ich znaczeniem dla dziejów Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej. Dzieła te odgrywają istotną funkcję w zachowaniu lokalnej tradycji i pamięci w wielu miejscowościach Pomorza Zachodniego. Kroniki są ważnym składnikiem  budowy lokalnej tożsamości zachodniopomorskiej, choć przeważnie znane są jedynie w najbliższym otoczeniu. Poza wąskim gronem pasjonatów współcześni i dawni twórcy tych dzieł pozostają na ogół anonimowi. Prace te są opracowywane i gromadzone przez osoby prywatne, instytucje kultury (domy i ośrodki kultury, biblioteki, muzea) i edukacji (szkoły) oraz stowarzyszenia i  fundacje. Konferencja będzie okazją do prezentacji lokalnych kronik oraz ich twórców.

Referaty programowe podczas spotkania wygłoszą historycy z Koszalina, Poznania i Szczecina, muzealnicy z Gdańska, Warszawy i Żor oraz twórcy kronik z Chojny, Łobza, Maszewa, Myśliborza, Nowogardu, Nowego Warpna i  Trzcińska Zdroju. Do udziału w konferencji zostaną zaproszone instytucje: biblioteki, muzea i inne placówki kultury, szkoły, samorządy oraz organizacje pozarządowe, fundacje i osoby prywatne będące w posiadaniu kronik oraz innych materiałów pisanych dokumentujących dzieje Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców. Konferencja będzie okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń  o prowadzeniu kronik, korzystaniu ze źródeł, gromadzeniu danych etc.

Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych regionu, reprezentanci uczelni wyższych, muzealnicy i archiwiści, pracownicy instytucji kultury i edukacji, członkowie Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz innych organizacji pozarządowych. Miejscem spotkania będzie dawny dwór rodziny von Bismarck we wsi Kulice, obecnie Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizatorzy:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,

Zespół Dworsko-Parkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach,

P. Andrzej Wiśniewski Redaktor Naczelny Portalu Internetowego zachodniopomorskie-info.eu p.