• 17 PAŹ 22
  Międzynarodowa konferencja „Biskupi w strefie bałtyckiej w XII-XVI w. Między duszpasterstwem a pragnieniem władzy”

  Międzynarodowa konferencja „Biskupi w strefie bałtyckiej w XII-XVI w. Między duszpasterstwem a pragnieniem władzy”

  Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego
  20.-22.10.2022

  W 1. poł. XVI w. pomorski kronikarz Tomasz Kantzow (ok. 1505-1542) napisał przy okazji zastąpienia biskupa kamieńskiego Wilhelma (1244-1251) przez przedstawiciela rodu hrabiowskiego z Turyngii, Hermana von Gleichena (1255-1288/1289): Zaś wkrótce zobaczymy, kiedy biskupstwo dzięki szczodrości książąt i innych pobożnych chrześcijan wzrosło, jak biskupi z czasem podjęli się również spraw świeckich, wojen, sojuszy i tego rodzaju spraw, zaś przez to nie interesowali się wielce religią. Kantzow uchwycił podwójną naturę urzędu biskupiego w średniowieczu, która powstaje poprzez powiązanie obowiązków kościelnych i elementów charakterystycznych dla władzy świeckiej. W centrum zainteresowania konferencji znajdują się biskupi z ich „polami działania”, którzy funkcjonowali i rozwijali swoją aktywność w strefie bałtyckiej od XII w. do początku reformacji. Koncept „pola działania” (w historiografii niemieckiej zdefiniowany poprzez pojęcie „Handlungsspielraum”), który był dotąd stosowany głównie w odniesieniu do świeckich eksponentów władzy (Oliver Auge), można również po odpowiedniej modyfikacji wykorzystać do zbadania szans i barier aktywności hierarchów kościelnych w kontekście wewnętrznych i zewnętrznych aspektów ich władztwa, w tym również lokalnych i regionalnych układów władzy (Frederieke Maria Schnack).Podczas konferencji zostaną scharakteryzowane możliwości działania biskupów w rozmaitych obszarach, uwzględniając przy tym najważniejsze i zróżnicowane czynniki oraz uwarunkowania, w tym pełne napięć budowanie panowania we własnym biskupstwie (relacje biskupów z kapitułą katedralną, rycerstwem diecezji i miastami katedralnymi), aktywność stricte kościelną (poprzez porządkowanie życia kościelnego i rozwój monastycyzmu w diecezji), zasoby gospodarcze, stanowisko wobec innych władców świeckich, miejsce w obrębie Kościoła katolickiego, kwestię pochodzenia rodzinnego i biskupią reprezentację (działalność fundacyjna, praktyki memoratywne, dziejopisarstwo, budownictwo). W ten sposób powstanie w miarę całościowy obraz biskupa jako postaci motywowanej do działania z jednej strony przez duszpasterstwo, zaś z drugiej przez pragnienie władzy. Okres badania uwzględniony w tematyce konferencji rozciąga się od rozwiniętego średniowiecza do początku reformacji. Pod względem geograficznym przedmiotem referatów będą wszystkie diecezje strefy bałtyckiej i sąsiadujące z nią terytoria Rzeszy Niemieckiej i Polski.

  PROGRAM
  19.10.2022
  18:30 Transfer ze Szczecina do Kulic, parking przed budynkiem Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ul. Krakowska 71/79
  20:00 Kolacja
  20.10.2022
  8:00 Śniadanie
  9:30 Powitanie i wprowadzenie

  • Paweł Migdalski
  • Agnieszka Szudarek
  • Joerg Hackmann
  • Nina Gallion
  • Rafał Simiński

  10:15 Panel I – W kręgu zakonu krzyżackiego
  Prowadzenie Rafał Simiński
  • Radosław Biskup (Toruń), Episkopat Zakonu Niemieckiego w Prusach w tzw. biskupstwach inkorporowanych (XIII-XVI w.)
  • Eva Eihmane (Riga), Doomed to Perpetual Struggle? Relations between Archbishop of Riga Johannes Ambundi (1418-1424) and the Teutonic Order / Skazani na wieczną walkę? Relacje między arcybiskupem ryskim Janem Ambundim (1418-1424) a Zakonem Niemieckim
  • Dyskusja
  11:45 Przerwa kawowa

  12:15 Panel II – Liwonia
  Prowadzenie Anti Selart
  • Andris Levāns (Riga), Rhetoric of self-portrayal and memoria. The Media Policy of Bishop Nicolaus of Riga (1229/31-1253) and the Quest for Better Rule in Livonia / Retoryka samoprzedstawienia a memoria. Polityka medialna biskupa ryskiego Mikołaja (1229/31-1253) i poszukiwanie lepszego panowania w Inflantach
  • Madis Maasing (Tartu), High Nobility and the Episcopal Seats in Livonia / Wyższa szlachta a episkopaty w Inflantach
  • Dyskusja
  13:45-14:45 Obiad

  14:45 Panel III – Skandynawia I
  Prowadzenie Felix Biermann
  • Mia Münster-Swendsen (Roskilde), Archbishop and Arch-rebel: The Two Faces of Eskil of Lund (c. 1100-1181/2) / Arcybiskup i arcybuntownik: dwie twarze Eskila z Lundu (ok. 1100-1181/2)
  • Michał Gniadek-Zieliński (Warsaw),  Narodziny lokalnej historiografii jako element polityki ideologicznej biskupów duńskich w XII w. (online)

  • Dyskusja
  16:15 Przerwa kawowa

  16:45 Panel IV – Skandynawia II
  Prowadzenie / chair Paweł Migdalski
  • Kirsi Salonen (Bergen), Bishop Thomas of Finland: Administrator, politician and sinner / Biskup Tomasz z Finlandii: administrator, polityk i grzesznik
  • Kurt Villads Jensen (Stockholm), Troubled Times. Danish Kings and Bishops in the second half of the 13th century / Trudne czasy. Królowie duńscy a biskupi w 2. poł. XIII w.
  • Dyskusja
  18:15 Przerwa kawowa

  18:30 Wykład wieczorny
  Prowadzenie – Nina Gallion
  • Frederieke M. Schnack (Würzburg), Between the Cathedral Chapter, the Secular Neighbors and the Bishop’s Opponents. The Bishop of Schwerin Melchior von Braunschweig-Lüneburg and his Scope of Action / Między kapitułą katedralną, świeckimi sąsiadami i przeciwnikami biskupa. Biskup Schwerina Melchior von Braunschweig-Lüneburg i jego możliwości działania
  • Dyskusja
  20:00 Kolacja

  21.10.2022
  9:00 Śniadanie
  10:00 Panel V: Strefa Bałtyku
  Prowadzenie Kirsi Salonen
  • Anti Selart (Tartu), Bishop as Legate. Legatine Missions of Bishops in the Baltic Sea Region in the Middle Ages / Biskup jako legat. Misje legackie biskupów w regionie bałtyckim w średniowieczu
  • Marcin Rafał Pauk (Warszawa),  Biskupi, katedry i kanonicy na południowym pobrzeżu Bałtyku. Wokół kontrowersji badawczych na temat tworzenia struktur kościelnych regionu w XII wieku

  • Nina Gallion (Mainz), Reign at Risk. The Premature End of Episcopal Careers in the South Baltic Area (12th-15th centuries) / Zagrożone panowanie. Przedwczesny koniec karier biskupich na obszarze południowego Bałtyku (XII-XV w.)
  • Dyskusja
  12:00 Przerwa kawowa

  12:30 Panel VI: Przypadki: Wrocław i Schwerin
  Prowadzenie  Marcin Pauk
  • Ewa Wółkiewicz (Warszawa), Wprowadzić biskupa. Praktyka inauguracji władzy biskupów wrocławskich w XV w.
  • Oskar Terš (Greifswald), Konrad Loste, Bishop of Schwerin. Between Charity and Antisemitism / Konrad Loste, biskup Schwerinu. Między dobroczynnością a antysemityzmem
  • Dyskusja
  14:00 Obiad

  15:00 Panel VII: Pomorze
  Prowadzenie Marcin Majewski
  • Felix Biermann (Szczecin), Bishop Otto of Bamberg and the Elites of Pomerania – Communication Strategies and Scope of Action / Biskup Otto z Bambergu i elity Pomorza – strategie komunikacji i zakres działania
  • Katja Hillebrand (Kiel), The Cathedral Choir in Kamień Pomorski. Architecture between Reform and Episcopal Representation / Chór katedry w Kamieniu Pomorskim. Architektura między reformą a biskupią reprezentacją
  • Andrzej Janowski (Szczecin), Archeologia o rezydencjach biskupów kamieńskich
  • Dyskusja i podsumowanie konferencji
  19:00 Kolacja

  Link do udziału w konferencji online, za pomocą platformy ZOOM:

  https://zoom.us/j/93116790986?pwd=OGhycEo0dHNmbTY3b1RyQS9ZVjI0dz09

  Konferencja jest częścią projektu „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej. Das Meer – Pommern – die Grenzregion als Orte des deutsch-polnischen Dialogs. Grenzübergreifendes Netzwerk zur wissenschaftlichen Kooperation und historischen Bildung über Ostsee und Odergebiet“ (numer projektu – INT198). / The conference is part of the project „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej. Das Meer – Pommern – die Grenzregion als Orte des deutsch-polnischen Dialogs. Grenzübergreifendes Netzwerk zur wissenschaftlichen Kooperation und historischen Bildung über Ostsee und Odergebiet“ (Project Number – INT198).
  Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). / Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) finanziert / The Project is financed by the European Union from the European Regional Development Fund (ERDF).

   

 • Kim jesteśmy?

  Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) Uniwersytetu Szczecińskiego usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 70 km od Szczecina.
  Czytaj więcej
 • Misja

  MOBI zajmuje się wymianą naukową, transferem wiedzy oraz edukacją społeczną na pograniczu polsko-niemieckim oraz w szerszym kontekście międzynarodowym, szczególnie w regionie Bałtyku.
  Czytaj więcej
 • Cele

  MOBI prowadzi interdyscyplinarne projekty naukowy i organizuje konferencje, warsztaty, szkoły letnie, debat oraz wydarzenia kulturalne i artystyczne.
  Czytaj więcej