• 30 MAJA 22
  Konferencja Stan i perspektywy historiografii regionu Bałtyku

  Konferencja Stan i perspektywy historiografii regionu Bałtyku

  W dniach 19-20 maja 2022 r. odbyła się w MOBI w Kulicach konferencja pt. „Historiography of the Baltic Sea Region. Current State and Further Perspectives / Stan i perspektywy historiografii regionu Bałtyku”, przygotowana przez dyrektora MOBI prof. Jörga Hackmanna. Wydarzenie miało charakter hybrydowy, gdyż część referentów i uczestników była na miejscu, zaś część uczestniczyła online. W jej trakcie wygłoszono 6 referatów: The North-Western Slavs in Polish, German and Danish Historiography until the mid-20th century. A contribution to the historiographical image of the Baltic historical region. Słowiańszczyzna północno-zachodnia w polskiej, niemieckiej i duńskiej historiografii do połowy XX w. Przyczynek do dziejów obrazu historiograficznego nadbałtyckiej krainy historycznej (Paweł Migdalski); Tourism on the Baltic rim, 1800-1990 / Turystyka w regionach morza Bałtyckiego (Jan-Hinnerk Antons); Europa litterata. Szymon Starowolski – Johannes Scheffer – Johann Moller – Benjamin Potzerne (Agnieszka Borysowska); Of Culture Bearers and Conquerors: The Reception and Interpretation of the Medieval Eastern Settlement in Wagrien (18th to 19th Centuries) / O Kulturträgerach i zdobywcach. Recepcja I interpretacja kolonizacji średniowiecznej w Wagrii (XVIII-XIX w.) (Stefan Brenner); Immigration to the Baltic and especially to Northern Europe during the Medieval Ages and the Early Modern Era – Demography and Integration / Imigracja w region Bałtyku, szczególnie do Europy Północnej w średniowieczy i epoce wczesno-nowożytnej – demografia i integracja (Jens E. Olesen); The Hidden Entanglements of Doing Baltic Historiography in the Cold War / Ukryte powiązania w napisaniu historiografii bałtyckiej podczas zimnej wojny (Jörg Hackmann). Referaty, choć dotyczyły bardzo różnych zagadnień ukazywały potrzebę pogłębienia wzajemnej współpracy historyków z różnych krajów w badaniach problematyki bałtyckiej oraz konieczności badań porównawczych.

  Na zakończenie wydarzenia odbyła się bardzo ciekawa debata pt.

  Writing the history of the Baltic Sea Region. National perspectives and transnational challenges / Napisać historię regionu Bałtyku. Perspektywy narodowe I wyzwania transnarodowe, w której uczestniczyli oprócz  Jörga Hackmanna też Karsten Brüggemann, (Tallinn), Bogusław Dybaś (Toruń), Jan Hecker-Stampehl (Köln),

  Jüri Kivimäe (Toronto / Tallinn) oraz Bradley Woodworth (New Haven). Do dyskusji włączyli się też inni słuchacze, jak Bert Becker (Hong-Kong). Warte zaznaczenia jest tu to, że dyskutanci podkreślali, iż obecnie problematyka bałtycka stanowi i będzie stanowić bardzo ważną część dysputy politycznej na świecie, z uwagi na krzyżujące się tu interesy różnych państw w aktualnej sytuacji politycznej oraz potrzebę porównania do innych mórz wewnętrznych, jak Czarnego, czy Południowo-Chińskiego.

  Konferencja jest wydarzeniem projektu INT198 Mare – Pomerania – Confinium. Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

  https://www.facebook.com/102775285329685/posts/339204531686758/

 • Kim jesteśmy?

  Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) Uniwersytetu Szczecińskiego usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 70 km od Szczecina.
  Czytaj więcej
 • Misja

  MOBI zajmuje się wymianą naukową, transferem wiedzy oraz edukacją społeczną na pograniczu polsko-niemieckim oraz w szerszym kontekście międzynarodowym, szczególnie w regionie Bałtyku.
  Czytaj więcej
 • Cele

  MOBI prowadzi interdyscyplinarne projekty naukowy i organizuje konferencje, warsztaty, szkoły letnie, debat oraz wydarzenia kulturalne i artystyczne.
  Czytaj więcej