94
img2.1
_DSC8688 K15

Międzynarodowa konferencja naukowa
„Reformacja na Pomorzu Zachodnim”
Internationale Konferenz „Reformation in Pommern“
Kulice, 8-9 grudnia / Dezember 2017

Zapraszamy na konferencję poświęconą reformacji na Pomorzu Zachodnim. W jej trakcie zostaną przedstawione referaty specjalistów z Polski i Niemiec poświęcone sytuacji w Księstwie Pomorskim w przeddzień reformy kościoła, jej przebieg oraz skutki i pamięć o niej w kolejnych stuleciach.

Reformacja stanowiła jeden z najważniejszych procesów religijno-społeczno-kulturowych w dziajach cywilizacji europejskiej, majacy an celu odnowę życia duchowego. W jej wyniku pojawiły się nowe odłamy relichi chrześcijańskich w chrześcijaństwie. Ogromny wpływ reformacjia miała zwłaszcza na kulturę i edukację W związku z 500 rocznicą wywieszenia przez Marcina Lutra 95 tez w Wittenberdze, które to wydarzenie zapoczątkowało ten wielki ruch, zapraszmy wszystkich zainteresowanych na miedzynarodową konferencję poświęconą reformacji na Pomorzu Zachodnim. W jej trakcie zostaną przedstawione referaty specjalistów – z Polski i Niemiec poświecone sytuacji w Księstwie Pomorskim w przeddzień reformy kościoła, jej przebieg oraz skutki i pamięć o niej w kolejnych stuleciach.

Zgłoszenie przeyjmujemy na formularzu na adres E-mail:  malgorzata.dabrowska@univ.szczecin.pl

Die Reformation setzte sich als einer der wichtigsten religiösen, gesellschaftlichen und kulturellen Prozesse in der europäischen Zivilisation zum Ziel, das geistliche Leben zu erneuern. Infolgedessen entstanden neue christliche Glaubensrichtungen innerhalb vom Christentum. Gerade in den Bereichen der Kultur und der Bildung wirkte sich die Reformation sehr stark aus. Anlässlich des 500. Jahrestages von Martin Luthers Thesenanschlag in Wittenberg, der am Anfang dieses tiefgreifenden Prozesses stand, laden wir alle Interessierten zur Teilnahme an unserer internationalen Tagung ein, die der Reformation in Pommern gewidmet sein soll – mit Vorträgen von Spezialisten aus Polen und Deutschland zur Lage im Herzogtum Pommern unmittelbar vor der Reformation, sowie zur Durchführung dieses Prozesses, zu seinen Folgen und zur Erinnerung daran in den folgenden Jahrhunderten.

Das ausgefüllte Anmeldeformular richten Sie bitte an malgorzata.dabrowska@univ.szczecin.pl

Program:

15.00 Przyjazd uczestników do Kulic / Anreise der Teilnehmer in Kulice

15.30 Otwarcie konferencji – powitanie / Eröffnung der Konferenz – Begrüßung:

 • dr / Dr. Sławomir Szafrański (Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach)
 • prof. dr hab. / Prof. Dr. Edward Włodarczyk (Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego)
 • prof. dr hab. / Prof. Dr. Horst Wernicke (Historische Kommission für Pommern)
 • dr / Dr. Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński)

16.00 Wykład wprowadzający / Einführung Vorlesung:

 • prof. dr hab. dr h.c. / Prof. Dr. Dr. h.c. Michael North (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) – Sekularyzacja – Rebelia – Migracja – Innowacja. Różnorodne ekonomiczne skutki reformacji w strefie Bałtyku / Säkularisation – Rebellion – Migration – Innovation. Die vielfältigen ökonomischen Auswirkungen der Reformation im Ostseeraum

16:45 Otwarcie wystawy / Eröffnung der Ausstellung:

„Reformacja w Europie Wschodniej ­Pomorze i Wschodnia Brandenburgia / Reformation im östlichen Europa ­Pommern und Ostbrandenburg”

Przygotowanie / Vorbereitung: Deutsches Kulturforum östliches Europa, Poczdam / Potsdam

16:45 Przerwa kawowa / Kaffeepause

17.00 Panel I, Moderacja / Moderation: prof. dr hab. / Prof. Dr. Oliver Auge (Christian-Albrechts-Universität Kiel)

 • dr / Dr. Jürgen Herold (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) – Oddanie się Bogu – oddanie się wierze. Inskrypcje jako wyraz ludowej pobożności od średniowiecza do czasów nowożytnych / Hingabe an Gott – Hingabe an den Glauben. Inschriften als Ausdruck der Volksfrömmigkeit vom Mittelalter zur Neuzeit
 • dr / Dr. Katja Hillebrand (Christian-Albrechts-Universität Kiel) – Elity miejskie i ich wielkie kościelne projekty budowlane. Między pobożnością, reprezentacją i finansową sprawnością / Städtische Führungsschichten und ihre kirchlichen Großbauprojekte. Zwischen Frömmigkeit, Repräsentation und finanzieller Leistungsfähigkeit
 • dr / Dr. Dirk Schleinert (Archiv der Hansestadt Stralsund) – Franciszkanie i klasztor św. Jana w życiu miejskim Strzałowa w XV i początkach XVI w. / Die Franziskaner und das Kloster St. Johannis im städtischen Leben Stralsunds im 15. und frühen 16. Jahrhundert
 • dr / Dr. Martin Schoebel (Landeshauptarchiv Schwerin) – Klasztory i fundacje Pomorza w przeddzień reformacji / Klöster und Stifte Pommerns am Vorabend der Reformation

19.30 Kolacja / Abendessen

 1. Dzień / Tag:

8.00 Śniadanie / Frühstück

9.00 Panel II, Moderacja / Moderation: dr hab. / Dr. hab. Paweł Gut (Akademia Pomorska w Słupsku/Archiwum Państwowe w Szczecinie):

 • dr / Dr. Nina Gallion (Christian-Albrechts-Universität Kiel) – Zwolnieni, wolni i niezależni? Biskupi kamieńscy w okresie przed reformacją / Exemt, frei und unabhängig? Die Bischöfe von Cammin in vorreformatorischer Zeit
 • dr / Dr. Haik Thomas Porada (Leibniz-Institut für Länderkunde e.V., Leipzig) – Rozwój topografii sakralnej pomorskiego miasta prowincjonalnego przed i po reformacji – Grimmen w XVI w. / Die Entwicklung der Sakraltopographie einer pommerschen Landstadt vor und nach der Reformation – Grimmen im 16. Jahrhundert
 • dr / Dr. Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński) – Kosztowności pomorskich klasztorów w świetle spisów z czasów sekularyzacji / Die Kleinodien der pommerschen Klöster im Lichte der Verzeichnisse aus der Säkularisationszeit

11.00 Przerwa kawowa / Kaffeepause

11.30  Panel III, Moderacja / Moderation: dr / Dr. Martin Schoebel (Landeshauptarchiv Schwerin):

 • prof. dr hab. / Prof. Dr. Oliver Auge (Christian-Albrechts-Universität Kiel) – Władze terytorialne i Kościół przed reformacją / Landesherrschaft und Kirche vor der Reformation
 • dr / Dr. Dirk Alvermann (Universitätsarchiv Greifswald) – Krajobraz edukacyjny Pomorza w przeddzień reformacji / Die Bildungslandschaft Pommerns am Vorabend der Reformation
 • dr hab. / Dr hab. Paweł Gut (Akademia Pomorska w Słupsku/Archiwum Państwowe w Szczecinie) – Sekularyzacja majątków klasztornych na Pomorzu przed 1535 rokiem w świetle akt Archiwum Książąt Szczecińskich i Archiwum Książąt Wołogoskich / Die Säkularisierung der Klostergüter in Pommern vor 1535 im Lichte der Akten aus dem Archiv der Stettiner Herzöge und dem Archiv der Wolgaster Herzöge

13.30 Obiad / Mittagessen

14.15 Panel IV, Moderacja / Moderation: dr / Dr. Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński):

 • dr hab. / PD Dr. hab. Joachim Krüger (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) – W cieniu hrabskiej wojny (Grafenfehde) – Jan Bugenhagen i reformacja w południowo-zachodniej strefie Bałtyku / Johannes Bugenhagen und die Reformation im südwestlichen Ostseeraum
 • dr / Dr. Radosław Pawlik (Archiwum Państwowe w Szczecinie) – Związki personalne prałatów i kanoników kapituły kamieńskiej z duchowieństwem Białoboków i Trzebiatowa w dobie reformacji / Personelle Verbindungen zwischen den Prälaten und Domherren des Camminer Domkapitels und der Geistlichkeit aus Belbuk und Treptow in der Reformationszeit
 • prof. dr hab. / Prof. Dr. Zygmunt Szultka (Słupsk) – Przebudowa stosunków wyznaniowych i kościelnych na kaszubskim obszarze językowym Księstwa Szczecińskiego od proklamowania reformacji do początków XVII wieku / Der Umbau der konfessionellen und kirchlichen Strukturen im kaschubischen Sprachraum des Herzogtums Stettin von der Ausrufung der Reformation bis zum Anfang des 17. Jhs.

16.15 Przerwa kawowa / Kaffeepause

16.30 Panel V, Moderacja / Moderation: dr / Dr. Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński):

 • dr / Dr. Anna Gut-Czerwonka (Politechnika Koszalińska) – Wpływ reformacji i kontrreformacji na rozwój treści epitafiów Pomorza Środkowego – na przykładzie wybranych dzieł / Der Einfluss der Reformation und Gegenreformation auf die Entwicklung des Inhalts von Epitaphium in Mittelpommern am ausgewählten Beispielen
 • dr / Dr. Dennis Hormuth (Herder-Institut Marburg) – Reformacja na Pomorzu w niemieckojęzycznej historiografii / Die Reformation in Pommern in der deutschsprachigen Historiographie
 • dr / Dr. Agnieszka Borysowska (Książnica Pomorska) – Literacka oprawa jubileuszu stulecia Reformacji w Szczecinie / Die literarische Fassung der Hundertjahrfeier der Reformation in Stettin
 • dr / Dr. Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński) – Obraz reformacji na Pomorzu w piśmiennictwie w Polsce Ludowej – komunikat  / Das Bild der Reformation im Schrifttum des Volksrepublik Polen – Kommunikat

18.45 Kolacja / Abendessen

19.30 Odjazd / Abreise

Ca. 22.30 Przyjazd uczestników do Greifswaldu / Anreise der Teilnehmer in Greifswald

 

Koordynacja naukowa/Wissenschaftliche Koordinatoren:

dr / Dr. Dirk Alvermann (Universitätsarchiv Greifswald)

prof. dr hab. / Prof. Dr. Oliver Auge (Christian-Albrechts-Universität Kiel)

dr / Dr. Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński)

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie/Die Konferenz wird ins Deutsche und Polnische simultan übersetzt.

Organizatorzy / Organisatoren:

Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach

Historische Kommission für Pommern

Historisches Institut Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Stowarzyszenie Akademia Kulice

Współpraca / Kooperation:

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Die Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte

Kieler Professur für Regionalgeschichte

mit Schwerpunkt Schleswig-Holstein in Mittelalter und früher Neuzeit

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie

Zgłoszenia do / Anmeldungen bis zum 01.12.2017:

Zgłoszenie PL / Zgłoszenie DE

E-mail: malgorzata.dabrowska@univ.szczecin.pl

Tel. 0048 91 444 13 07 

Między dwoma uniwersytetami – pogranicze bez granic

Zwischen zwei Universitäten. Grenzland ohne Grenzen

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euro-regionie Pomerania).

Dieses Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen in der Euroregion Pomerania).

Int5a_Programmlogo_mit_EU