• 21 LIS 22
  Międzynarodowa konferencja „Stosunek do multikulturowego dziedzictwa terenów pograniczy nadbałtyckich w XIX i w XX w.” 24-26.11.2022

  Międzynarodowa konferencja „Stosunek do multikulturowego dziedzictwa terenów pograniczy nadbałtyckich w XIX i w XX w.” 24-26.11.2022

  Polskie ziemie zachodnie stanowią niezwykłe laboratorium, w którym obserwować można ewolucję stosunku do dziedzictwa kulturowego przejętego wraz z obszarem, na którym zamieszkiwała dotąd ludność obca kulturowo i językowo. Terenów, które zmieniały przynależność polityczną, a często też i etniczną można w dziejach ostatnich 200 lat w rejonie Morza Bałtyckiego wynaleźć kilka, m.in. Pomorze, Szlezwik, Prusy Wschodnie, Karelię. Celem spotkania będzie dyskusja na podstawie referatów opartych na badaniach źródłowych i przygotowanych przez ekspertów, na temat przemian relacji do zastanego po konfliktach zbrojnych i zmianach granic na tych obszarach obcego dziedzictwa kulturowego.

  PROGRAM
  Czwartek, 24.10.2022
  13:30 Transfer ze Szczecina do Kulic, parking przed budynkiem Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ul. Krakowska 71/79

  14:30-15:00 zakwaterowanie, przerwa kawowa
  15:00-15:30 Otwarcie i wprowadzenie do tematyki konferencji
  • Agnieszka Szudarek (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny)
  • Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny)

  15:30-17:00 Panel I – W kręgu dziedzictwa
  Prowadzenie: Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński)
  • Bert Becker (The University of Hong Kong, Department of History) – Struggling for the Borderlands: Senior Officials and Eastern Pomerania in the Weimar Republic, 1920-1933 / Walka o Kresy: Wyżsi urzędnicy i Pomorze Wschodnie w Republice Weimarskiej, 1920-1933
  • Anna Gut-Czerwonka (Politechnika Koszalińska, Katedra Sztuk Plastycznych) – „Oby potomność doceniła to myślami pełnymi wdzięczności i godnie uczciła człowieka”. Nowożytne epitafia Pomorza Środkowego w XX wieku
  Dyskusja
  17:00-17:30 Przerwa kawowa, poczęstunek

  17:30-19:30 Panel II – Pomorze / Pomerania
  Prowadzenie: Maksymilian Dzikowski (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego)
  • Michał Dębowski (Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miasta Szczecin) – Stosunek do poniemieckich cmentarzy na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. Od dewastacji do ochrony
  • Urszula Stawicka (Akademia Sztuki w Szczecinie), Paweł Osuchowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) – Muzyczne dziedzictwo Pomorza i Meklemburgii
  • Tabitha Redepenning (Herder Institute for Historical Research on East Central Europe) – Urban Authenticity in Szczecin. The “Modern” or “Historical” City from the Touristic Perspective / Autentyczność miejska w Szczecinie „nowoczesne” czy „historyczne” miasto z perspektywy turystycznej
  Dyskusja / discussion
  Ok. 19.30 Miniatura muzyczna – Urszula Stawicka

  Piątek, 25.11.2022
  9:00-11.00 Panel III – Polskie ziemie zachodnie 1
  Prowadzenie7: Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski)
  • Agnieszka Latocha-Wites (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego) – Degradacja czy rewitalizacja? Współczesne przemiany historycznego krajobrazu kulturowego w Sudetach
  • Jacek Friedrich (Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki / Muzeum Narodowe w Gdańsku) – Tradycja, nowoczesność i nacjonalizm. Wykuwanie tożsamości Gdańska w sztuce i architekturze XIX i XX wieku
  • Pierre-Frédéric Weber (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny) – Ślady wojny francusko-pruskiej (1870-1871) w dzisiejszej Polsce. Dziedzictwo, ale czyje?
  Dyskusja
  11:00-11:30 Przerwa kawowa

  11:30-13:30 Panel IV – Polskie ziemie zachodnie 2
  Prowadzenie: Agnieszka Latocha-Wites (Uniwersytet Wrocławski)
  • Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) – Przeszłość bez historii. Badania regionalne na terenie współczesnego pogranicza lubusko-wielkopolskiego (dawna granica polsko-niemiecka)
  • Ewa Czapik-Kowalewska (Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny) – Rola symboli tożsamości w doświadczeniu migracji z Kresów Północno-Wschodnich oraz procesy asymilacyjne w relacjach z kulturą napływowych grup etnicznych i etnograficznych w zderzeniu z dziedzictwem gospodarczo-kulturowym Ziem Zachodnich
  • Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Filologii) – Wielojęzyczność w ujęciu satyrycznym. Kontekst literatury kaszubskiej
  Dyskusja

  13:30-14:30 Obiad
  14:30-16.30 Panel V – Pomorze 2
  Prowadzenie: Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku)
  • Maksymilian Dzikowski (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego) – Zabytki ignorowane i uciszane, a nowe narracje i oddolne upamiętnienie na przykładzie wsi Stolec (Stolzenburg)
  • Felix Biermann (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny) – The Perception of the Slavic History of Mecklenburg and Pomerania in German Medieval Studies (19th/20th Century) / Percepcja słowiańskiej historii Meklemburgii i Pomorza w niemieckich badaniach mediewistycznych (XIX/XX w.)
  • Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny) – Niechciane dziedzictwo czy łakomy kąsek? Dzieje kolekcji archeologicznych na Pomorzu Zachodnim (Polska) po drugiej wojnie światowej (do 1989 r.)
  Dyskusja

  16:30-17:00 Przerwa kawowa
  17:00-18.30 Panel VI – Perspektywa zbyt bliska
  Prowadzenie / chair: Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński)
  • Anastasiya Baukova (Lwowski Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki, Katedra Archeologii i Specjalnych Gałęzi Nauk Historycznych) – Losy dziedzictwa kulturowego Krymu w wojnach XX i początku XXI wieku
  • Roman Dubasevych (University of Greifswald, Department of Slavonic Studies) – Od marzenia Europy do koszmaru Europy: Dziedzictwo i rosyjska wojna przeciwko Ukrainie / From Europe’s Dream to Europe’s Nightmare: The Heritage and the Russian War Against Ukraine
  Dyskusja i podsumowanie konferencji

  Można dołączyć do spotkania na platformie Zoom(proszę podpisać się imieniem i nazwiskiem):

  https://zoom.us/j/93741349935?pwd=dmNJVmhka2J3cG1SUjBjaWtYUTN6Zz09

 • Kim jesteśmy?

  Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) Uniwersytetu Szczecińskiego usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 70 km od Szczecina.
  Czytaj więcej
 • Misja

  MOBI zajmuje się wymianą naukową, transferem wiedzy oraz edukacją społeczną na pograniczu polsko-niemieckim oraz w szerszym kontekście międzynarodowym, szczególnie w regionie Bałtyku.
  Czytaj więcej
 • Cele

  MOBI prowadzi interdyscyplinarne projekty naukowy i organizuje konferencje, warsztaty, szkoły letnie, debat oraz wydarzenia kulturalne i artystyczne.
  Czytaj więcej